Grafik

Naturstyrelsen - GEUS
Til forsiden
Grundvandskortlægning
 SitemapUdskriftsvenlig
[an error occurred while processing this directive]

Om den nationale grundvandskortlægning

Lovgrundlag
Den nationale grundvandskortlægning blev iværksat i 1999 som opfølgning på Drikkevandsudvalgets betænkning og forliget om VandMiljøPlan II, og opgaven blev forankret i de nu nedlagte amter.
Kortlægningen skulle udgøre det geologiske grundlag for indsatsplanlægningen i områder med særlige drikkevandsinteresser, samt i indvindingsoplandene til almene vandforsyninger uden for disse.

I forbindelse med implementeringen af Vandrammedirektivet er det formelle lovgrundlag for kortlægningen og den overordnede planlægning overført fra Vandforsyningsloven til Miljømålsloven, mens indsatsplanlægningen fortsat reguleres af Vandforsyningsloven.

Miljømålsloven og Vandforsyningsloven er overordnet udmøntet i Zoneringsvejledningen og Administrationsgrundlaget.

Finansiering
Kortlægningen såvel som den kommunale indsatsplanlægning er finansieret af et drikkevandsbidrag. Læs om ændringen fra afgift på vandindvindingstilladelser til drikkevandsbidrag baseret på forbruget hos Naturstyrelsen.

Deloitte har udført en økonomisk vurdering af projektet (se rapport ), hvor den samlede opgave kommer til at beløbe sig til 2.7 mia. kr. i 2006-priser.

Opgavens udførelse 
Administrationen af kortlægningsopgaven varetages af Miljøministeriet, Naturstyrelsen, der også står for den overordnede indsatsplanlægning, mens kommunerne står for udmøntningen i form af lokale indsatsplaner.

GEUS' afdeling i Århus, Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning er oprettet med henblik på at bistå med standarder, bygherrerådgivning og ekspertice.

Den overordnede koordinering af kortlægningsopgaven forestås af Styregruppen for Grundvandskortlægning.


Grafik
© GEUS grundvandskortlægning Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 38142000 E-mail:
Sidst ændret : 30. april 2014
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!