Grafik

Naturstyrelsen - GEUS
Til forsiden
Grundvandskortlægning
 SitemapUdskriftsvenlig

Kortlægningsaktiviteter 2008

Herunder vises kortlægningsaktiviteterne i 2008. Figurerne til venstre angiver den skønnede fremdrift pr. 31. december 2007 for de enkelte delaktiviteter i kortlægningen, mens figurerne til højre viser, hvor de samme delaktiviteter påbegyndes i 2008 med angivelse af måned for forventet start.
Klik på kortene for at se dem i stor størrelse.

En samlet status over områder, der er færdigkortlagte, påbegyndte, eller ikke kortlagte, findes i rapporten Status for den nationale grundvandskortlægning.

T1 - Analyse af eksisterende data
Der skal skabes et overblik over den eksisterende viden om geologi, hydrologi, grundvandskemi, arealanvendelse og forureningskilder mv. for at afdække behovet for og omfanget af detailkortlægningen.

T2 - Detailkortlægning - kortlægning af grundvandsressourcen
Dette trin underopdeles som nedenfor.

T2 - Indmåling
Omfatter boringsregistrering, kotesætning af boringer, pejlinger - herunder synkronpejlerunder samt udarbejdelse af potentialekort, der ikke generes i modeller.

T2 - Boringer
Omfatter undersøgelsesboringer med alle typer prøvetagning og målinger, der relateres til boringen, og udføres i forbindelse med kortlægningen.

T2 - Geofysik
Omfatter alle typer geofysik, der udføres i forbindelse med kortlægningen: seismiske, elektromagnetiske, elektriske og gravimetriske metoder, dog ikke logs, der udføres i forbindelse med etablering af undersøgelsesboringer. Der udføres ofte kortlægning med flere forskellige geofysiske metoder i et område.

T2 - Geologisk model
Omfatter opstilling af en geologisk model eller forbedring af den geologiske model, hvis en sådan er opstillet under T1 - analyse af eksisterende data.

T2 - Grundvandsmodel
Omfatter opstilling af en grundvandsmodel eller forbedring af grundvandsmodellen, hvis en sådan allerede findes for området.

T2 - Kemisk kortlægning
Omfatter udtagning og analyser af vandprøver samt prøver udtaget til sedimentkemiske analyser og tolkning af alle kemiske data.


 


Grafik
© GEUS grundvandskortlægning Øster Voldgade 10, 1350 København K Tlf.: 38142000 E-mail:
Sidst ændret : 5. august 2008
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!