Forord

I april 2007 vedtog Styregruppen for Grundvandskortlægning at nedsætte en projektgruppe, der skulle udarbejde en geo-vejledning for opstilling af geologisk modeller til grundvandsmodellering. Geo-vejledningen skulle være en videreudvikling af det statusnotat, der forelå i juni 2006, ”Anbefalinger til geologisk modelopstilling i forbindelse med grundvandsmodellering”.

Projektgruppen bestod af:

Christina Hansen, Miljøcenter Nykøbing F.
Anker Lajer Højberg, GEUS
Birthe Eg Jordt, Orbicon
Flemming Jørgensen, GEUS
Knud Erik Strøyberg Klint, GEUS
Margrethe Kristensen, GEUS (Projektleder)
Niels Richardt, Rambøll
Peter Sandersen, Grontmij | Carl Bro

Projektgruppen blev sammensat, så den samlet set havde den faglige indsigt og de kompetencer, der var nødvendig for at udarbejde geo-vejledningen.

Arbejdet i projektgruppen har bestĂĄet i at beskrive:

  • De overvejelser, der skal gøres i forbindelse med opstilling af geologiske modeller
  • En vejledende arbejdsgang i forbindelse med opstilling af geologiske modeller
  • De delelementer, der er vigtige i opstilling af geologiske modeller

Der er modtaget hjælp til udarbejdelse af enkelte afsnit i geo-vejledningen fra John Vendelbo Frandsen fra Orbicon samt Birgitte Hansen og Claus Ditlefsen fra GEUS.

Projektet er finansieret af Statens Miljøcentre og af GEUS. Eksterne projektdeltagere – dvs. udenfor GEUS – har haft et fast antal timer til rådighed. Timer ud over disse har deltagerne selv finansieret. På baggrund af bidrag fra hele projektgruppen har GEUS stået for redaktionen af kapitel 3. Kapitel 1 og 2 er udarbejdet af GEUS i samarbejde med projektgruppen.

I forbindelse med projektet blev der nedsat en faglig følgegruppe bestående af repræsentanter med erfaring inden for opstilling af geologiske modeller.

Følgegruppen bestod af:
Jens Bruun-Petersen, Miljøcenter Ribe
Helle Clausen, NIRAS
John Vendelbo Frandsen, Orbicon
Morten Ejsing Jørgensen, Alectia
Jan Kürstein, Miljøcenter Roskilde
Gunnar Larsen, Miljøcenter Odense
Arne Lauridsen, Grontmij | Carl Bro
Susanne Markussen, Miljøcenter Ribe
Stig Marstal, GEO
Susie Mielby, GEUS
Anne Mette Nielsen, GEUS
Kirstine Skov Nielsen, Miljøcenter Ålborg
Ole Frits Nielsen, COWI
Thomas Nyholm, Miljøcenter Århus
Tom Pallesen, Alectia
Peter Alfred Petersen, COWI
Stine Rasmussen, Miljøcenter Århus
Tine Sværdborg, NIRAS
Jette Sørensen, Rambøll
Anders Lindblad Vendelboe, Miljøcenter Aalborg

Følgegruppen deltog i en workshop omkring geo-vejledningen i projektets opstartsfase, og under projektgennemførelsen blev der sendt statusnotater til styregruppen og følgegruppen. I den afsluttende fase blev geo-vejledningen sendt i høring hos følgegruppen, der så fik mulighed for at kommentere på vejledningen. Styregruppen for grundvandskortlægning har godkendt den endelige geo-vejledning.

Stor tak til projektgruppens deltagere, der har bidraget i større omfang end det har været muligt at yde økonomisk dækning for. Endvidere tak til styregruppen, følgegruppen og øvrige bidragydere.

Projektgruppen anbefaler, at geo-vejledningen løbende revideres efterhånden som nye erfaringer indhentes og nye behov opstår.