Vejledningen

Indledning

Form√•let med denne geo-vejledning er at h√łjne kvaliteten af de geologiske modeller, der opstilles som et led i grundvandskortl√¶gningen. Erfaringer fra grundvandsmodellering har givet en erkendelse af, at en manglende eller fejlagtig forst√•else af geologien udg√łr en stor usikkerhedsfaktor. Derfor er det vigtigt, at der rettes st√łrre fokus mod, at opbygningen af geologiske modeller s√• vidt muligt standardiseres. En standardisering af geologisk modellering er dog vanskelig, da der skal tages hensyn til en lang r√¶kke forskellige faktorer, og da der er betydeligt behov for forskning og udvikling p√• omr√•det. Denne vejledning skal ses som et f√łrste skridt p√• vejen mod en mere standardiseret m√•de at opstille geologiske modeller p√• i Danmark.

Geologiske modeller har gennem √•rene v√¶ret udf√łrt p√• mange forskellige m√•der, med forskelligt form√•l, med forskellige redskaber og med forskelligt output. Mulighederne for sammenligning, evaluering, kvalitetskontrol og opdatering af modellerne har derfor v√¶ret vanskelige. Afledt af dette har der ogs√• v√¶ret et √łnske om, at opstillingen af geologiske modeller s√• vidt muligt standardiseres.

I denne geo-vejledning er der fokuseret p√• geologiske modeller til anvendelse i forbindelse med grundvandsmodeller. M√•let med vejledningen er bl.a. at sikre, at de geologiske modeller er opbygget efter nogle ensartede arbejdsrutiner/-procedurer, s√• andre kan vurdere kvaliteten af det endelige produkt. Form√•let med geo-vejledningen er desuden at beskrive, hvordan en fyldestg√łrende dokumentation kan sikres. Ved at bruge fremgangsm√•den i geo-vejledningen, vil det blive lettere for andre at arbejde videre med, eller at opdatere geologiske modeller.

Vejledningen indeholder også en uddybende gennemgang af fremgangsmåder og opnåede erfaringer med geologisk modelarbejde. Således kan geo-vejledningen også bruges som guide til det praktiske arbejde med modellerne.

Vejledningens m√•lgruppe er modelopstillere s√•vel som rekvirenter af modeller. Den har ikke til sigte at anbefale en eventuel rollefordeling i forhold til hvem, der fungerer som rekvirent og modelopstiller. Rekvirent og modelopstiller kan s√•ledes v√¶re fra samme organisation. Endvidere er vejledningen s√łgt holdt uafh√¶ngig af software-produkter.

Terminologi

Hidtil har der ikke været anvendt en ensartet terminologi i forbindelse med arbejdet med de geologiske modeller, hvilket f.eks. har betydet, at samme modeltyper ofte beskrives ved flere forskellige termer. For at sikre en ensartet terminologi er det vedtaget, at nedenstående benævnelser anvendes fremover i forbindelse med geologisk modelopstilling.

Geologiske modeller

"Geologiske modeller" er et bredt dækkende udtryk der omfatter "Den geologiske forståelsesmodel", "Den rumlige geologiske model" og "Den hydrostratigrafiske model".

Den geologiske forståelsesmodel

"Den geologiske forst√•elsesmodel" bygger p√• eksisterende beskrivelser og tolkninger og viser overordnet geologien i et omr√•de. Modellen opstilles bl.a. p√• baggrund af tidligere tolkede n√łgleboringer, hydrogeologiske rapporter, specialer, generel litteratur m.v. Den geologiske forst√•elsesmodel best√•r hovedsageligt af beskrivelser, principskitser og en overordnet stratigrafi og dannelsesmodel for omr√•det. Den geologiske forst√•elsesmodel har til hensigt at give et overblik over geologien, som den fremg√•r af eksisterende materiale til hj√¶lp for opstillingen af den rumlige geologiske model.

Den rumlige geologiske model

Den rumlige geologiske model er baseret p√• den geologiske forst√•elsesmodel samt en detaljeret og integreret geologisk tolkning af alle tilg√¶ngelige data; prim√¶rt boredata og geofysiske data. Modelarbejdet indeb√¶rer en rumlig opbygning af tolkede geologiske enheder. Til forskel fra den geologiske forst√•elsesmodel anbefales det, at den rumlige geologiske model bliver opstillet digitalt, dog med tilh√łrende skriftlig dokumentation, udarbejdelse af kort m.m. Den rumlige geologiske model udg√łr modell√łrens tolkninger af den rumlige geologiske opbygning ud fra alle data. Den rumlige geologiske model opstilles kun i omr√•der, der kan tolkes med en rimelig sikkerhed og er s√•ledes ikke n√łdvendigvis kontinuert i rummet. Modellen udg√łr en status for kendskabet til geologien i det aktuelle omr√•de.

Den hydrostratigrafiske model

Den hydrostratigrafiske model er baseret p√• tolkningerne i den rumlige geologiske model. Den viser jordens hydrauliske egenskaber og inddeler jorden i hydrostratigrafiske enheder. De hydrostratigrafiske enheder er karakteriseret ved at have ensartede hydrauliske egenskaber. Denne model er altid digital og er tolket i hele modelrummet. Modellen udg√łr grundlaget for grundvandsmodelleringen.

Opbygningen af geo-vejledningen

Vejledningen omfatter f√łlgende hovedkapitler:

1. Problemformulering og udarbejdelse af projektbeskrivelse

Dette kapitel beskriver den indledende fase med problemformulering og projektbeskrivelse, hvor væsentlige overvejelser og problemstillinger inden modelopstillingen gennemgås.

2. Arbejdsgang ved geologisk modelopstilling

Dette kapitel beskriver arbejdsgangen ved den geologiske modellering; hvordan og i hvilken r√¶kkef√łlge modelarbejdet gribes an.

3. V√¶rkt√łjskasse

En ‚ÄĚv√¶rkt√łjskasse" med emneopdelte, detaljerede beskrivelser af data, metoder og erfaringer. Der er tale om uddybende beskrivelser af emner vedr. forberedelse og h√•ndtering af datatyper, modeltyper og konstruktion af modelskelet, samt tolkning og modelleringsteknik. Kapitlet kan bruges som opslag i forbindelse med anvendelse af Kapitel 1 og 2.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *