3.13 Jordarts- og jordbundsdata

3.13.1 Generel beskrivelse

Jordarts- og jorbundsdata omfatter oplysninger om de helt overfladenære lag i Danmark /1/, /2/.

3.13.2 Jordartskort

Siden 1888 har GEUS kortlagt Danmarks overfladegeologi. Kortl√¶gningen er foretaget i m√•lestoksforholdet 1:25.000 (dog 1:20.000 f√łr 1978). Informationerne er indsamlet ved feltarbejde, hvor jordpr√łver fra 1 meters dybde tages med 100-200 meters mellemrum under kultur- og pl√łjelag. Pr√łverne vurderes og tolkes i felten og resultatet noteres ned p√• et kort. Jordartsdata er derfor opdelt i tolkede geologiske enheder som f.eks. Smeltevandssand, flyvesand og hedeslettesand.

Det digitale jordartskort er fremstillet med henblik på anvendelse og opdatering via GIS, således at digitale geografiske analyser og beregninger nu er mulige. Kortet består af ca. 274.000 geografiske polygoner (jordartsenheder) fordelt på 362 kortblade i 1:25.000 /3/. Kortet er endnu ikke fuldstændigt, men dækker ca. 84 % af Danmarks areal (se Figur 32). Jordarterne er opdelt i 67 forskellige kvartære samt 16 prækvartære jordarter. GEUS' officielle jordartsklassifikation og farvekode er benyttet.

Alle institutioner i Milj√łministeriet og Klima- og Energiministeriet har brugsret til kortet. √ėvrige kan erhverve brugsret til kortet ved k√łb eller anden aftale med GEUS.

Figur 32

Figur 32: Oversigt over omr√•der der er kortlagt (gr√łnne omr√•der) samt udsnit af jordartskort 1:25.000.

N√łjagtigheden af de i alt 362 foreliggende digitale kort er i h√łj grad pr√¶get af tidspunktet, de blev karteret p√•. Nyere kort har ofte en bedre n√łjagtighed b√•de hvad ang√•r klassifikationen og geometrien. Bl.a. for at tage h√łjde for dette, findes der til kortv√¶rket en metadatabase med oplysninger om karteringstidspunkt for det enkelte kortblad.

Kortene anses, trods den noget varierende n√łjagtighed, for at v√¶re anvendelige i m√•lestoksforholdet 1:25.000. Den anvendte karteringsmetode indeb√¶rer dog, at en gr√¶nse mellem to jordarter kan ligge forskudt op til 50-100 meter i forhold til virkeligheden. P√• det digitale jordartskort 1:200.000 er kortet, i de omr√•der, der endnu ikke er kortlagt i felten, baseret p√• tolkning ud fra boredata og geomorfologiske data, og m√• derfor anses for at v√¶re temmelig usikre. Derudover er der p√• visse √¶ldre kort i sj√¶ldne tilf√¶lde ikke foretaget fuldst√¶ndig korrelation af jordarter p√• hver side af alle kortgr√¶nser, hvilket ogs√• kan medf√łre un√łjagtigheder.

3.13.3 Jordbundskort

Simplificerede jordbundsdata findes i DJF‚Äôs database og omfatter en simpel opdeling efter teksturen i pl√łjelaget /1/. Pl√łjelagets tekstur er inddelt i 8 farvekoder, se Tabel 7. Gr√¶nsedragning (for de otte farvekoder) er sket i samarbejde med landbrugets konsulenttjeneste samt Hedeselskabet p√• baggrund af 40.000 pr√łver udtaget i pl√łjelaget.

Tabel 7: Jordtyper opdelt efter tekstur i pl√łjelaget.

Tabel 7

Resultaterne fra Den landsomfattende Jordklassificering er publiceret dels i form af et landsdækkede digitalt kort i 1:750.000 (se Figur 33) og dels i form af basisdata-kort i 1:50.000.

3.13.4 Anvendelse i den geologiske model.

Eftersom jordartskortet udg√łr det √łverste tolkede interval i enhver geologisk model, har det stor betydning for opstilling af geologiske modeller. Kortet viser dog kun geologien i en dybde af 1 m, hvilket er meget overfladen√¶rt i forhold til den skala, der normalt arbejdes med ved geologisk modellering i grundvandsm√¶ssig sammenh√¶ng. Men ofte kan oplysningerne om den overfladen√¶re geologi anvendes i sammenh√¶ng med andre data, og den vil dermed bidrage med et godt tolkningsgrundlag for den dybereliggende geologi.

Jordbundsdata kan sammenholdes med jordartskortet, og bruges til at lave en yderligere opdeling af f.eks. morænelersområder i områder med variende lerindhold.

Sammenholdt med topografiske data kan jordbunds- og jordartsdata benyttes til at opstille geomorfologiske enheder, der yderligere kan st√łtte opstilling af geologiske modeller.

Figur 33

Figur 33: Eksempel på jordbundskort 1: 750.000 (eksemplet stammer fra /1/).

3.13.5 Referenceliste

/1/ http://www.djfgeodata.dk

/2/ http://www.geus.dk/departments/quaternary-marine-geol/map-cd-rom/beskrivelse.pdf

/3/ Jakobsen P.R. og Hermansen B. 2007: Danmarks Digitale jordartskort 1:25.000 version 3.0 Danmarks og Gr√łnlands geologiske unders√łgelse rap. nr 81.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *