3.22 Profiloptegning

3.22.1 Generel beskrivelse

Som grundlag for den geologiske tolkning bliver modelområdet traditionelt synliggjort i horisontale og vertikale planer. På disse planer vises de data, der danner basis for tolkningerne. De vertikale planer kaldes ”profiler”, (se Figur 40) og det er her man normalt tilknytter sine fladetolkningspunkter (se bl.a. kap. 3.25 ”Punkttolkning” og kap. 3.26 ”Profiltolkning”). Ved tolkning i et 3D-miljø spiller profilerne en mindre betydningsfuld rolle, da man her ikke er bundet til de vertikale og horisontale planer (se kap.3.30 ”3D-visualisering og tolkning”).

Figur 40

Figur 40: Eksempel på optegnet profil med boringer og TEM-sonderinger. Projektionsafstande er angivet under datastolperne. Modstandsværdier og lithologi er angivet med labels.

Der skal tages stilling til en række forskellige ting ved profiloptegning. Bl.a. datavisualisering (se kap. 3.19 ”Prioritering og visualisering af data”), projektionsafstande (se kap. 3.21 ”Profilnetværk og projektionsafstande”), profilplacering (se kap. 3.21 ”Profilnetværk og projektionsafstande”) samt overhøjning.

Overhøjning

For at kunne overskue et modelområde på et profil, er man normalt nødsaget til optegne profilet med vertikal overhøjning. Dette forvrænger virkeligheden kraftigt og geologiske strukturer får unaturlige former. Det vil sige, at man ved tolkning skal have en imaginær forståelse af, hvordan strukturerne ser ud i data, og man skal kunne forme tolkede strukturer med den benyttede overhøjning. Dette betyder, at man altid skal forsøge at begrænse overhøjningen mest muligt. Overhøjninger på mere end omkring 10´ er vanskelige at håndtere, hvis man stadig vil kunne genkende geologiske strukturer i sine data.

Datavisualisering

De forskellige datatyper skal visualiseres forskelligt på profilerne. Typisk vil sonderinger og boringer bedst kunne vises som farvelagte stolper opdelt i lag. For boringers vedkommende benyttes GEUS’ officielle jordartsfarvekode og ved geofysiske sonderinger benyttes Geofysiksamabejdets modstandsskala i udgangspunktet /1/. Resultater fra borehulslogs vises typisk med smalle lodrette grafer. Punktdata, som f.eks. vandkemi kan vises ved hjælp af farvetematiserede punkter eller evt. som ”møllehjul”. Kontinuerte data, som f.eks. seismik dækker hele det vertikale plan, men man kan evt. lave nogle af disse datatyper transparente, hvis der forefindes flere forskellige kontinuerte datasæt, som dækker hinanden. Seismiske profiler kan evt. tages ind på profilet som billedfiler, og det samme kan eksisterende tolkninger, som f.eks. scannede håndtolkede profiler. Fladekort, som f.eks. potentialekort eller prækvartæroverfladen kan vises som streger på profilerne ved hjælp af grids. Desuden kan lag eller data i koteintervaller/horisontale snit vises ved hjælp af farvetematiserede lag (se evt. kap. 3.2 ”TEM”) eller farvetematiserede streger. Jordartskortet kan vises som en 1 m tyk farvetematiseret streg langs terrænoverfladen.

Layout

Layoutet på profilet bør indeholde:

  • læsbare akseskalaer med meterangivelser
  • legender for benyttede skalaer
  • projektionsafstande for boringer og sonderinger
  • terrænoverfladen pĂĄ baggrund af et 25 m grid
  • eksakte værdier pĂĄ tematiserede data
  • navne pĂĄ datapunkter
  • verdenshjørner
  • angivelse af overhøjning
  • skæring af andre profiler
  • Et lille kort der viser profilets beliggenhed

Der bør i tolkningsprogrammet være mulighed for, i løbet af tolkningsprocessen, at fravælge og tilvælge både enkelte data samt hele datasæt. Dette er nødvendigt for at kunne for at øge overskueligheden. Det bør også være muligt at til- og fravælge de øvrige ting i layoutet, f.eks. eksakte værdier og navne. Layoutet bør desuden tage hensyn til selve tolkningsarbejdet og f.eks. kunne skelne mellem forskellige tolkningspunkter, usikkerhedsvurderinger og anden dokumentation (se kap. 3.25 ”Punkttolkning” og kap. 3.36 ”Usikkerhedsvurderinger”).

3.22.2 Referenceliste

/1/ www.geofysiksamarbejdet.au.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *