3.23 Papirtolkning

3.23.1 Generel beskrivelse

Software til opstilling af geologiske modeller gør det i dag muligt at foretage stort set alle dele af arbejdet digitalt (se kap. 3.24 ”Digital tolkning”). Men ved geologiske modeller med mange profiler kan det dog ofte vise sig at være vanskeligt at overskue modellen i det digitale rum alene. Derfor kan der være fordele ved at foretage de geologiske tolkninger på papirudskrifter, da overskueligheden kan øges, og da tentative tolkninger kan tegnes ind med løs hånd inden overførsel til den digitale version. Hvis der kun arbejdes digitalt og man f.eks. kommer i den situation, at opfattelsen af den geologiske opbygning ændres undervejs i tolkningsprocessen, kan det i nogle tilfælde medføre en tidskrævende digital redigering. I andre tilfælde kan det være vanskeligt at styre fremdriften i de geologiske tolkninger i det digitale rum, da foreløbige tolkninger, noter og henvisninger til andre profiler kan være svære at håndtere digitalt. Alle disse ting afhænger naturligvis af anvendeligheden af de digitale tolkningsprogrammer. Man må derfor påregne, at fordelene ved papirtolkning mindskes gradvist efterhånden som de digitale programmer forbedres.

3.23.2 Formål og praktisk udførelse

Anvendelse af papirtolkning har bl.a. til formål at øge overskueligheden for geologen, men den kan samtidig også øge overskueligheden for de øvrige personer, som er inddraget i arbejdet. Hvis arbejdsprocessen involverer statusmøder, hvor den geologiske tolkning skal evalueres og diskuteres i en projekt- eller følgegruppe, så kan papirversioner af profiler og kort med påtegnede tolkninger i mange tilfælde være lettere at overskue end digitale tolkninger på en skærm. Herudover giver papirversionen – som kan kaldes ”den analoge model” – muligheden for at dele arbejdet op, således at én geolog kan udføre den analoge model og en anden geolog kan stå for at overføre denne til en digital version. Denne proces åbner op for, at hele modelarbejdet ikke nødvendigvis skal udføres af en og samme person, og at der kan indlægges kvalitetssikrings-milepæle undervejs i modelopstillingen.

Rent praktisk kan den analoge model udarbejdes, når data er indlagt i det digitale tolkningsværktøj og de geologiske profiler er defineret. De geologiske profiler – med data og uden tolkninger - kan herefter printes ud med samme målestok og overhøjning (se kap. 3.22 ”Profiloptegning”). Herefter kan geologen påbegynde tolkningsarbejdet på papirprofilerne. Der vælges farvekoder for laggrænser og eventuelt liniestil for forskellige sikkerhedsniveauer på tolkninger. Der kan tegnes skitser, som ikke nødvendigvis er en del af de tolkede laggrænser. Endvidere kan der udtegnes fladekort med data, hvorpå skitser og tolkninger også kan optegnes (se kap. 3.27 ”Horisontaltolkning”). Når alle profiler er tolkede og alle profilskæringspunkter er kontrolleret, kan tolkningerne kvalitetssikres og herefter overføres til en digital version (se kap. 3.24 ”Digital tolkning”, kap. 3.25 ”Punkttolkning”, kap. 3.26 ”Profiltolkning” og kap. 3.27 ”Horisontaltolkning”). De påtegninger, som geologen har foretaget på profilerne (se Figur 41) og kort, afrapporteres skriftligt for hvert profil (se kap. 3.35 ”Dokumentation”). Det vil også være gavnligt, hvis alle de håndtolkede papirprofiler scannes og gemmes digitalt sammen med de tilsvarende profiler i den digitale model.

Figur 41

Figur 41: Profilkladdeeksempel (udsnit af profil).

3.23.3 Fordele og ulemper

Anvendelse af papirtolkning i modelarbejdet kan have såvel fordele som ulemper. Og da arbejdsmetoder og rutiner er forskellige fra person til person vil det altid være et valg, om der skal skydes en analog fase ind eller ej.

Fordele ved papirtolkning:

  • Overskueligheden af modellen kan øges for sĂĄvel geologen som for andre involverede personer.
  • Der sker en adskillelse af de geologiske tolkninger og den efterfølgende digitalisering.
  • Der kan lettere optegnes skitser undervejs i tolkningsarbejdet, og de grundlæggende geologiske tolkninger er derfor lettere at dokumentere
  • Det er normalt lettere at foretage større rettelser eller ændringer i papir-versionen end i den digitale version.
  • Bedre mulighed for kvalitetssikring.
  • Usikkerhedsvurderinger af de geologiske tolkninger kan let indtegnes pĂĄ profilerne og senere overføres til en digital version (se kap. 3.36 ”Usikkerhedsvurderinger”).

Ulemper ved papirtolkning:

  • De geologiske tolkninger foreligger pĂĄ papir og er derfor vanskelige at mangfoldiggøre.
  • Hvis ikke tolkningerne digitaliseres efterfølgende, kan modellen ikke lagres i centrale databaser, og den kan ikke umiddelbart udbygges eller sammenkobles med andre modeller.
  • De indtegnede streger, bemærkninger og henvisninger vil ikke findes digitalt, med mindre der sker en efterfølgende skriftlig dokumentation eller digital scanning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *