3.24 Digital tolkning

3.24.1 Generel beskrivelse

Digital tolkning står i modsætning til den traditionelle analoge tolkning (se kap. 3.23 ”Papirtolkning”). Ved digital tolkning forstås tolkning på computer. Dette sker i geologisk tolkningssoftware, hvor det er muligt at definere tolkningspunkter i rummet. Tolkningspunkterne defineres således i 3 dimensioner med et sæt geografiske koordinater (x, y) og en kote (z) (se kap. 3.25 ”Punkttolkning”). Dette kan enten gøres ved at definere punkter på vertikale planer (se kap. 3.26 ”Profiltolkning”) og i horisontale planer (se kap. 3.27 ”Horisontaltolkning”). Punkterne kan ved tolkningen tilknyttes værdier, tekst, usikkerheder, m.v. Den digitale tolkningsprocedure foregår i princippet på samme måde som den traditionelle papirtolkning (se kap. 3.23 ”Papirtolkning”), dvs. med optegning af profiler og kort. Den digitale udvikling muliggør dog allerede direkte tolkning i 3D-miljøer, hvilket skaber nye rammer og procedurer for geologisk tolkning (se kap. 3.30 ”3D-visualisering og -tolkning”).

Der defineres indledningsvist, bl.a. på basis af den geologiske forståelsesmodel, en række lag og lagflader, som tolkeren ønsker at modellere. Disse lag kan også defineres hen ad vejen, når den geologiske forståelse af modelområdet gradvist øges. Lagene og laggrænserne tolkes ved hjælp af punkttolkning eller i særlige tilfælde ved gridtolkning (se kap. 3.25 ”Punkttolkning” og kap. 3.29 ”Gridmodellering”) og kan være gennemgående eller begrænsede i udbredelse. Lagene og laggrænserne tilknyttes information om f.eks. usikkerhed og lithologi. De tolkede digitale punkter lagres i en tolkningsdatabase. Når tolkeren vurderer, at punkterne korrelerer og danner grundlag for interpolation, kan der dannes et grid (se kap. 3.38 ”Interpolation og konturering af tolkede flader og lag”) og lagfladen kan visualiseres og valideres på både profiler og kort. Inspektion og validering af de dannede lagflader foregår nemmest i et 3D-visualiseringsprogram.

Den digitale tolkning kan udføres direkte på grundlag af digitale data, eller der kan tages udgangspunkt i en foregående papirtolkning. I sidstnævnte tilfælde får den digitale tolkning mere karakter af en digitalisering af papirtolkningen.

3.24.2 FormĂĄl

FormĂĄlet med den digitale tolkning er ligesom for papirtolkninger, at tolke relevante data med henblik pĂĄ at opstille en rumlig geologisk model og/eller en hydrostratigrafisk model.

3.24.3 Usikkerheder og dokumentation

Som en del af den digitale tolkning skal der laves usikkerhedsvurderinger og grundig dokumentation med beskrivelser af overvejelser, valg/fravalg, antagelser, osv. (se kap. 3.36 ”Usikkerhedsvurderinger” og kap. 3.35 ”Dokumentation”). Der kan med fordel laves en tolknings-logbog.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *