3.37 Kvalitetssikring af tolkninger

3.37.1 Generel beskrivelse

Under arbejdet med geologisk modelopstilling skal der undervejs i de tre modeller, geologisk forståelsesmodel, rumlig geologisk model og hydrostratigrafisk model, foretages en kvalitetssikring af de tolkninger, der er udført. Geologiske tolkninger er ofte subjektive og vil til en vis grad afhænge af øjet, der ser. Kvalitetssikring af den type af tolkninger udføres derfor erfaringsmæssigt bedst ved et såkaldt review. Review af geologiske modeller kan bestå i, at en anden geolog er med til at gennemgå modellen, stiller spørgsmål og diskuterer tolkningsresultatet. Omfanget af denne form for kvalitetssikring vil variere fra projekt til projekt og afhænge af opgavens omfang og formål. Det vil inden for hver af de tre modeller være forskelligt, hvad reviewet skal omfatte. Herunder er redegjort for et eksempel på kvalitetssikring af rumlig geologiske og hydrostratigrafiske tolkninger i forbindelse modelopstilling under den nationale grundvandskortlægning.

3.37.1.1 Geologisk forstĂĄelsesmodel

En kvalitetssikring af den geologiske forståelsesmodel omfatter en gennemgang af udarbejdet tekst samt en gennemgang af figurer, skitseprofiler m.v. Kvalitetssikringen bør udføres af en geolog med et godt kendskab til den regionale geologi og et godt kendskab til de tidligere udførte tolkninger i området. En kvalitetssikring af slutproduktet vurderes at være tilstrækkeligt for den geologiske forståelsesmodel.

3.37.1.2 Rumlig geologisk model

Ved review af den rumlige geologiske model bør det vurderes, om alle relevante data er inddraget, og om problemformulering og projektbeskrivelse er fulgt – særligt set i forhold til modellens formål. Det skal vurderes om, og i hvilket omfang, den opstillede rumlige model adskiller sig fra den geologiske forståelsesmodel. Afvigelser skal være forklaret. Review af den rumlige geologiske model udføres ideelt set af en erfaren geolog med detaljeret kendskab til områdets geologiske opbygning og viden om geologiske processer samt geologisk modellering. I forbindelse med opstillingen af den rumlige geologiske model kan det være en fordel med flere reviews undervejs i forløbet.

3.37.1.3 Hydrostratigrafisk model

Ved tolkningen af den hydrostratigrafiske model inddrages der typisk flere datatyper i tolkningen som f.eks. pejledata, vandkemiske data m.m., der kan støtte inddelingen i hydrostratigrafiske enheder. Den hydrostratigrafiske model skal holdes op mod den rumlige geologiske model, og forskellene skal diskuteres og forklares. Et review af den hydrostratigrafiske model kan med fordel udføres som en diskussion mellem en erfaren geolog og erfaren hydrogeolog. De tolkede flader kan visualiseres i 3D og eventuel modstrid i forhold til den geologiske model bør diskuteres. Endelige skal det kontrolleres, at de tolkede flader dækker hele området, og at lagene i øvrigt er udarbejdet, så de kan benyttes videre i strømningsmodellen. I forbindelse med opstillingen af den hydrostratigrafiske model kan det være en fordel med flere reviews undervejs i forløbet.

3.37.2 FormĂĄl

Formålet med at gennemføre kvalitetssikring af de rumlige geologiske og hydrostratigrafiske tolkninger undervejs i projektforløbet er at sikre gennemtænkte og robuste rumlige geologiske og hydrostratigrafiske tolkninger.

3.37.3 Fordele og ulemper

Fordelen ved at kvalitetskontrollere tolkninger undervejs i modelopstillingen er, dels at sikre at tolkningerne bliver diskuteret med en fagperson, dels at fejlagtige tolkninger kan rettes i tide og ikke først, når modellen er endelig færdigopstillet.

En ulempe ved at gennemføre den skitserede kvalittessikring kan være, at det er mere tids- og ressourcekrævende, end hvis den f.eks. alene gennemføres efter modelopstillingen. Det kan desuden være vanskeligt umiddelbart at finde en reviewer, som har den tilstrækkelige indsigt i det aktuelle geografiske område.

3.37.4 Usikkerheder

Et væsentligt usikkerhedsmoment ved denne form for kvalitetssikring er erfaringen hos den geolog/hydrogeolog, der udfører kvalitetssikringen. Det gælder dels både personens kendskab til det område, der opstilles model for, og personens kendskab til selve arbejdsgangen ved geologisk og hydrostratigrafisk modelopstilling.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *