3.41 Eksport af modeller til modeldatabasen

3.41.1 Generel beskrivelse

GEUS har i samarbejde med de nu nedlagte amter etableret en database-facilitet til lagring af geologiske modeller kaldet ”modeldatabasen”.

FormĂĄlet med modeldatabasen er:

  • At sikre at modeller, der bliver opstillet i forbindelse med bl.a. grundvandskortlægningen, lagres i en national database.
  • At skabe et samlet overblik og en let adgang til alle rumlige geologiske og hydrostratigrafiske modeller, der er blevet opstillet og indberettet.
  • At skabe en brugervenlig facilitet, som sikrer lagringen af alle modeller, nye sĂĄ vel som ældre modeller.
  • At sikre, at modellerne er ensartede og tilstrækkeligt dokumenterede.
  • At sikre genanvendelse og vidensdeling omkring de modeller der er opstillet.

Modeldatabasen kan tilgĂĄs fra Internet: /1/

Databasen har grundlæggende en struktur, der muliggør lagring af grids, punkter og profiler med tilhørende attributter. Færdige modeller kan indlæse på et prædefineret eksportformat (PC-model-formatet), idet det er hensigten, at de anvendte modelleringsprogrammer kan eksportere til dette format. P.t. kan MikeGeoModel generere dette udvekslingsformat under forudsætning af, at al modellering inklusive gridning er foretaget med programmet.

Modeldatabasen udvikles løbende. Senest er det muliggjort at at skelne mellem geologiske og hydrostratigrafiske modeller samt for de gelogiske modeller at indlæse punkter og grids, der ikke dækker hele modelrummet, og som ikke nødvendigvis indgår i et specifikt lag. Endvidere er det muliggjort at uploade dokumenter og andre eksterne filer, som er tilknyttet den enkelte model. Endvidere arbejdes der på nogle digitale hjælpeprogrammer, som kan benyttes til at opbygge en PC-model til indlæsning ud fra løsrevne model data (grids og punkter). Hjælpeprogrammerne udvikles for at imødekomme et ønske om også at kunne indlæse ”gamle” modeller. I den videre udvikling vil der blive arbejdet frem mod at modeldatabasen så vidt muligt kan håndtere hele det digitale slutprodukt, som det er skitseret i kap. 3.40.

3.41.2 FremgangsmĂĄde ved eksport af modeller

Indlæsning af en model i modeldatabasen foregår i tre trin:

  1. Generering af en lokal eksport database i det sĂĄkaldte PCModel-format.
  2. Upload af PCModellen til modeldatabasen hos GEUS
  3. Angivelse/dokumentation af modellens opbygning

Generering af en PC-model

Indberetning til modeldatabasen foregår som nævnt ved hjælp af PCModel-format, der bredt giver mulighed for indlæsning af punkter, profiler og grid med tolkede laggrænser og andre attributter som f.eks. grundvandspotentialer. Dette format benyttes både ved upload til modeldatabasen samt ved download af modeller fra denne. Dokumentation af formatet findes på hjemmesiden /1/

Upload af en PCModel

For at kunne benytte modeldatabasen og uploade modeller, skal man være registeret som bruger af databasen. Dette foregår via databasens hjemmeside, hvor vejledning vedrørende dette findes. Upload af modeller foregår, efter man er logget på, ved en simpel udpegning af den eksport-fil, der indeholder PCModellen. Herefter checkes formatet af den oploadede model, og brugeren modtager en mail fra databasen, der giver brugeren ret til at dokumentere modelopbygningen.

Dokumentation af PCModellens opbygning

Sidste led i upload af modellen er en online dokumentation af, hvordan modellen er opbygget. Før de uploadede data er dokumenteret, kan modellen ikke tilgås af andre. Brugerens e-mail-adresse, der fungerer som brugernavn, skal endvidere være registreret i PC-modellen, for at man har ret til at foretage den sidste registrering. Dokumentationen består bl.a. i at definere de enkelte lag ved at præcisere fladerne, der udgør top og bund af disse. Upload af tilhørende dokumenter udføres også på dette tidspunkt.

3.41.3 Modeller lagret i modeldatabasen

Når en model er tilstrækkeligt dokumenteret i modeldatabasen, vil den kunne ses af alle modeldatabasens brugere. Modeller i databasen kan opsøges dels ved hjælp af en søgefunktion, hvor man kan søge på type, modelejer, geografisk delområde m.m. Alternativt kan modellerne opsøges på kort ved hjælp af en GIS-funktion.

Indholdet af den enkelte model kan herefter nærmere inspiceres ved hjælp af en såkaldt ”modelbrowser”, og der kan ses forskellige oversigtskort med temaer for de enkelte lag i modellen.

Endelig kan man som bruger af modeldatabasen downloade alle tilgængelige modeller på PCModel-formatet.

3.41.4 Referenceliste

/1/ www.geus.dk/modeldb

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *