3.42 Afrapportering

3.42.1 Generel beskrivelse

Når arbejdet med den geologiske modelopstilling er afsluttet, skal der afleveres en modelrapport sammen med den digitale model (Se afsnit 3.40 om "Det digitale slutprodukt"). Modelrapporten skal sammen med en beskrivelse af de geologiske og hydrostratigrafiske forhold og den tekniske dokumentation (Se kap. 3.35 ”Dokumentation”) være en redegørelse for det arbejde, herunder overvejelser, tolkninger m.m., der er udført i forbindelse med modelopstillingen. Det er ofte en god idé, at der så tidligt som muligt i projektforløbet sker en forventningsafstemning med hensyn til rapportens indhold og omfang. Modelrapporten afleveres ofte dels som en rapport i papirformat dels som en digital udgave i PDF-format.

3.42.2 FormĂĄl

Modelrapporten skal udarbejdes, så den sammen med den tekniske dokumentation gør det muligt for projektmodtageren at sætte sig ind i og forstå områdets geologi og hydrostratigrafi, og hvordan arbejdet er udført. Formålet er også, at andre skal kunne arbejde videre med den opstillede model.

3.42.3 Rapportens indhold

Modelrapporten inddeles mest hensigtsmæssigt i en tekstdel og en bilagsdel, da denne type rapporter erfaringsmæssigt indeholder et større antal kortbilag, profilsnit o.lign.

Tekstdel

I rapportens tekstdel skal der redegøres for det arbejde, der er udført inden for hvert af de tre trin i modelopstillingen, den indledende geologiske forståelsesmodel, den rumlige geologiske model og den hydrostratigrafiske model, ligesom resultaterne af arbejdet skal præsenteres. I vejledningens kapitel 2 kan der for hvert af de 3 trin ses en mere detaljeret beskrivelse af, hvad arbejdet under de 3 trin bør omfatte. I rapporten skal der også redegøres for de betragtninger omkring usikkerheder og kvalitet, der er gjort undervejs. Resultatet af den statusgennemgang, der er foretaget efter hvert af trinnene i modelarbejdet skal beskrives, herunder om modellen forventes at kunne opfylde de krav, der indledningsvist er stillet.

Disposition – inklusive stikord

I det følgende er der givet et forslag til en disposition på kapitelniveau for en modelrapport. Til hvert kapitel er givet en række stikord, som kan indgå i rapportteksten.

tabel_171tabel_172tabel_173

Bilagsdel

Normalt indeholder en modelrapport en del bilag i form af forskellige kort og som regel også geologiske profilsnit. Inden rapporten endelig udarbejdes og afleveres, anbefales det at afklare, hvilke profiler, kort og korttemaer der forventes vedlagt rapporten. Det skal også afklares, hvad der skal fremgå af de enkelte bilag, ligesom det afklares, om det er relevant at udarbejde papirudgaver af samtlige tolkede geologiske profilsnit. Som minimum skal profilerne i form af billedfiler/PDF være indeholdt i det digitale slutprodukt modelprojektet (Se kap. 3.40 "Det digitale slutprodukt").

Herunder ses en liste over typiske bilag i en rapport over geologiske modelopstilling. Hvilke bilag det er relevant at vedlægge rapporten vil variere fra projekt til projekt og afhænge af projektets formål, områdets geologiske opbygning, de data der er til rådighed m.m.

Bilagsliste

 • Arbejdslog og anden teknisk dokumentation
 • Jordartskort,
 • Prækvartærkort
 • Per Smeds kort
 • Skitser
 • Temakort (nitrat, redoxfront el.lign)
 • Tolkede profiler evt. type profiler
 • Isopachkort
 • Fladekort over tolkede laggrænser
 • Eventuelle zoneringstemakort
 • Usikkerhedskort
 • Potentialekort
 • Osv

3.42.4 Afrapportering af digitale data

Hele det afrapporterede materiale skal også foreligge digitalt. Dette materiale kan bl.a. bestå af tekstfiler, billedfiler og grafiske filer. Lagflader bør foreligge enkeltvist på tekst/tabelform. Desuden skal modelfiler fra de benyttede softwareprodukter afleveres, således at modellerne kan genåbnes og viderebearbejdes ( se kap. 3.40 ”Det digitale slutprodukt”).

Afrapportering af modelprojektet bør også omfatte up-load til modeldatabasen af den del af projektet, som databasen kan modtage (se kap. 3.41 ”Eksport af modeller til modeldatabasen”).

3.42.5 Rapport database

Den endelige rapport skal desuden lægges i GEUS' rapportdatabase.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *